24.9 C
Helsinki
perjantai, 24 toukokuun, 2024

Riittämättömän liikunnan haastetta ei ratkaista yksin

Vain viidesosa aikuisista ja kolmasosa lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikunta ajatellaan usein erillisenä elämänalueena, jota erityisesti lähdetään harrastamaan. Liian vähäinen liikkuminen vaikuttaa niin yksilöiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun kuin laaja-alaisesti yhteiskunnan eri sektoreilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin, työkykyyn ja sotilaallisen valmiuden suorituskykyyn.

Suomalaiset ovat aktiivisia liikunnan harrastajia, mutta siitä huolimatta ihmiset liikkuvat kokonaisuudessaan yhä vähemmän. Lisääntynyt liikunnan harrastaminen ei ole riittänyt korvaamaan muun elämäntavan fyysistä passiivisuutta. Ihmisten arki kuluu suurelta osin eri hallinnonalojen vaikutuspiirissä varsinaisen liikuntahallinnon toimenpiteiden ulottumattomissa, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työpaikoilla tai näiden välisillä matkoilla.

Valtion keskushallinto muodostuu 12 ministeriöstä ja niiden alaisista virastoista ja laitoksista. Käytännössä kaikkien hallinnonalojen toimilla vaikutetaan väestön liikkumiseen ja liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida koko valtionhallinnon toimenpiteiden vaiku­tuksia liikunnan alueella. Liikuntaneuvosto on valmistellut yhteistyössä ministeriöiden kanssa ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskortit. Tuloskorteissa kuvataan kunkin ministeriön intressi, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit, mittarit, keskeinen lainsäädäntö ja keskeiset kehit­tämiskohteet liittyen liikkumisen ja liikunnan edistämiseen.

Esimerkiksi puolustusministeriön hallinnonalalla oleellista on edistää liikuntaa sotilaallisen valmiuden suorituskyvyn näkökulmasta. Ympäristöministeriötä kiinnostaa hyvinvoiva ihminen hyvinvoivassa ympäristössä ja luontosuhteen kehittäminen liikunnan avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriössä perusopetuksen näkökulmasta liikunta edistää oppimista ja nuorisopolitiikan näkökulmasta osallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on kehittää kestävää liikkumista, yhtenä keinona fyysisesti aktiiviset kulutavat kuten pyöräily.    

Ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskorttien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumi­sen ja liikunnan edistämisessä. Mikäli liian vähäiseen liikuntaan halutaan puuttua valtionhallinnossa toden teolla, on asiaa alettava tarkastelemaan yhä poikkihallinnollisemmin.

Valtion liikuntaneuvosto ja valtion nuorisoneuvosto

Related Articles

Suosituin